Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

O ułatwieniu zatrudnienia absolwentom – program 1praca

Prowadząc działalność gospodarczą, masz możliwość skorzystania z wielu udogodnień. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić absolwentów, możesz wiele zyskać.

Kogo dotyczy?

Zgodnie z dziennikami ustaw z 2001 r. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 975 i Nr 241, poz. 2074 za osoby mogące korzystać z ułatwień w zatrudnianiu ze względu na okres upływający od ukończenia nauki uważa się:

  1. absolwentów, którzy uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyższej,
  2. absolwentów szkół, o których mowa w pkt 1, do których uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,
  3. absolwentów co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
  4. absolwentów dziennych kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,
  5. absolwentów szkół specjalnych,

którzy to zamieszkują regiony zagrożone bezrobociem strukturalnym oraz w okresie do 12 miesięcy, od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, podjęli po raz pierwszy zatrudnienie lub we własnym imieniu podjęli i wykonują działalność gospodarczą. Przepisy ustawy stosuje się także do osób będących absolwentami publicznych, dziennych szkół o profilu artystycznym – ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz wyższych, a także artystycznych szkół niepublicznych zrównanych w uprawnieniach z publicznymi. Warunkiem jest, aby w ciągu ostatnich 12 miesięcy nauki nie byli oni zatrudnieni oraz w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły po raz pierwszy dokonali zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Jakie ulgi?

Składki za absolwentów na ubezpieczenie rentowe w części należnej od płatnika składek oraz na ubezpieczenie wypadkowe lub składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe należne od ubezpieczonego zobowiązanego do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości nie wyższej niż należne od najniższego wynagrodzenia za pracę – finansowane są z budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił absolwenta, koszty składek. W terminie 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku przez pracodawcę następuje zwrot tych kosztów i jest wypłacany w okresach półrocznych.

W przypadku absolwentów, którzy postanawiają otworzyć własną działalność gospodarczą, podlegają, na swój wniosek, zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności. Taki wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli jednak stwierdzi, że chce płacić te składki mimo przyznanej ulgi to to również powinien zgłosić w ZUS. Zwolnienie ustanie wówczas od dnia wskazanego przez absolwenta. W okresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne absolwent jest zwolniony także z obowiązku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.