Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PIT-y 2005: Już dziś pomyśl o uldze

Od 1 stycznia 2005 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowością jest wprowadzenie ulgi na internet, czyli możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internet. Zmienione zostały również limity odliczania darowizn na organizacje pożytku publicznego. Nasz poradnik pomoże Ci zapoznać się z obowiązującymi w 2005 roku ulgami podatkowymi. Być może będzie to ostatnia szansa na ich wykorzystanie.

Odliczenia od podatku

Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych

Uprawnieni do ulgi

: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Wysokość ulgi: 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł)

Uwagi: Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r.

Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

Uprawnieni do ulgi: Każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość ulgi: Limit trzyletni na lata 2003-2005: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 5.670 zł (budynek mieszkalny) lub 4.725 zł (lokal mieszkalny). Minimalny wydatek uprawniający do ulgi – 567 zł w okresie trzech lat (0,3% x 189.000 zł)

Uwagi: Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej dowodem wpłaty

Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

Uprawnieni do ulgi: Każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość ulgi: 945 zł (189.000 zł x 0,5%)

Uwagi: Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Wydatki na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wpłat, na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego, podlegających odliczeniu będzie można dokonywać między 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie, a dniem złożenia tego zeznania, ale nie później niż do upływu terminu składania zeznań za ten rok. Musi je poprzedzać wpłata na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego poparta dowodem wpłaty, z którego wynika imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota wpłaty, nazwa organizacji. Nie można jednak dokonać odliczenia wpłat na rzecz organizacji zajmujących się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.

Uprawnieni do ulgi: Każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość ulgi: Wpłacona kwota, jednak nie więcej niż 1 proc. kwoty podatku należnego do zapłaty

Uwagi: Podatnicy odliczający darowizny zostali zobowiązani do wskazania w zeznaniu rocznym danych pozwalających na identyfikację obdarowanych, a podatnicy obdarowani do przekazania informacji o darczyńcach.

Wpłata, o którą podatnik pomniejsza podatek nie może być jednocześnie odliczona od dochodu z tytułu darowizny.

Odliczenia od podstawy opodatkowania

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy.

Opłacenie przewodników niewidomych oraz osób niepełnosprawnych

Uprawnieni do ulgi: Osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Wysokość ulgi: faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł (limit roczny)

Uwagi: dotyczy osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome

Uprawnieni do ulgi: Osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Wysokość ulgi: faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł (limit roczny)

Uwagi: dotyczy osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa

Używanie samochodu osobowego

Uprawnieni do ulgi: Osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Wysokość ulgi: faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł (limit roczny)

Uwagi: dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód musi być własnością (lub współwłasnością) osoby niepełnosprawnej (I lub II grupy) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (I lub II grupy) albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia

Uprawnieni do ulgi: Osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Wysokość ulgi: Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Uwagi: dotyczy leków, które przepisał lekarz specjalista

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz kultu religijnego

Odliczeniu podlegać mogą przekazane przez podatnika darowizny na cele:

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
 • kultu religijnego.

Uprawnieni do ulgi: każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość ulgi: wartość darowizny, jednak nie więcej niż 6% dochodu

Uwagi: w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Darowizna nie może być przekazana na rzecz osoby fizycznej

Uprawnieni do ulgi: Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, winna być związana z:

 • budową budynku mieszkalnego,
 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Wysokość ulgi: Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189.000 zł.

Uwagi: Z odliczenia można skorzystać pod warunkiem, że:

 • kredyt (pożyczka) został udzielony po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), czyli bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową, a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z wymienionych wyżej inwestycji,
 • inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku , a ponadto w przypadku:
  – budowy , nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przystosowaniem i przebudową budynku mieszkalnego na cele mieszkalne zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 • wniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, o którym wspomniano wyżej lub zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

Odsetki muszą spełniać następujące warunki:

 • zostały one faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu,
 • nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 • nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępniania lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Korzystanie z ulgi nie jest możliwe gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (korzysta lub korzystał z ulg budowlanych), przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Ulga na Internet

Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Uprawnieni do ulgi: Każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość ulgi: Do wysokości 760 zł rocznie

Uwagi: Wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT

Emilian Prędkiewicz

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.