Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przed właścicielami nieruchomości, pól i lasów trzecia rata podatku

Za niecały miesiąc minie termin zapłaty przedostatniej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Te podatki należy opłacić w gminach. Od 2016 r. na podatników podatków lokalnych czekają korzystne zmiany – znikną dotychczasowe wątpliwości dotyczące m.in. obliczania podatku od nieruchomości jednego mieszkańca bloku od całej, dostępnej dla każdego powierzchni garażowej.

Właściciele nieruchomości, gruntów czy lasów, będące osobami fizycznymi muszą do 15 września br. wpłacić trzecią ratę podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Reguluje się je cztery razy w roku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie doręczonej decyzji z gminy oraz złożonych przez podatnika deklaracji, a w przypadku rolnego i leśnego brane pod uwagę są też aktualne ceny żyta i średnia cena drewna. Ostatnią ratę za 2015 r. trzeba będzie zapłacić do 15. listopada br.

Kto płaci który podatek

Podatek od nieruchomości opłacają właściciele gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – podkładkę stanowi informacja o nieruchomości, jaką składa się organowi podatkowemu w ciągu 14 dni od dnia np. zakupu nieruchomości. Podatnikami tej daniny są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości. Podatek od nieruchomości przedsiębiorców jest znacznie wyższy niż osób niewykorzystujących nieruchomości pod własny biznes.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.

od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

23,13 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok

od budynku mieszkalnego

0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok

od gruntu pod działalność gospodarczą

0,90 zł od 1 mkw. powierzchni za rok

od gruntu pod budynek mieszkalny

0,47 zł od 1 mkw. powierzchni za rok

Podatek rolny z kolei płaci się od gruntów zdefiniowanych w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. O jego stawce decyduje średnia cena skupu żyta w danym roku (aktualnie 61,37 zł za 1 q), reguła obliczeniowa oraz decyzja gminy, która ma prawo obniżyć wyznaczone przez ustawę maksimum. Z kolei płacić go obowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami takich gruntów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi oraz posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalne stawki podatku rolnego w 2015 r.

Natomiast, jeśli posiadamy pole lub las i wykorzystujemy je pod prowadzony przez nas biznes, zapłacimy od nich podatek od nieruchomości, a nie rolny czy leśny. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z orzecznictwem z kolei, że użytek rolny podpada pod podatek od nieruchomości tylko wtedy, gdy fiskus jednoznacznie stwierdzi, że został on zajęty na prowadzenie biznesu, co wyklucza prowadzenie na nim działalności rolniczej (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 1046/14).

Jeszcze dwie raty podatków lokalnych na starych zasadach

W lipcu br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2016 r. lżej będą mieli właściciele garaży wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych. Aktualnie obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności za podatek od nieruchomości od takich garaży. Dokładniej, każdy ze współwłaścicieli kawałka garażu (swojego miejsca parkingowego) zobowiązany jest do zapłaty podatku od całej hali garażowej. Od nowego roku zasada ta przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego znika. Czyli współwłaściciele garażu podatek od nieruchomości będą płacić jedynie od swojego udziału w powierzchni garażu.

Ponadto, wraz z początkiem 2016 r. przy podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym, który wyniesie mniej niż najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (aktualnie 6,10 zł), podatnicy go po prostu nie zapłacą. A gdy wartość tych podatków nie przekroczy 100 zł, podatnicy obowiązani będą uiścić należności jednorazowo do 15 marca 2016 r., czyli w terminie płatności pierwszej raty.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.