Fundusze unijne dla firm

W okresie programowania unijnych funduszy na lata 2007-2013 przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza wsparcia. Wśród środków podzielonych na ogólnopolskie (zarządzane centralnie) oraz regionalne, dofinanasowanie dla swoich działań małe, średnie i duże firmy znajdą przede wszystkim w następujących programach:

I.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W ramach tego Programu na wsparcie mogą liczyć działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej. Dotowane są tu przedsięwzięcia związane ze wsparciem powstawania przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, doradztwem i inwestycjami niezbędnymi do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności B+R, nowymi inwestycjami obejmującymi zastosowanie nowych w skali kraju, wysoko innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji i usługach, inwestycjami związanymi z pokryciem kosztów rozpoczęcia lub prowadzenia działań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów, czy inwestycjami w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Duże przedsiębiorstwa mogą sfinansować m.in. kompleksowe projekty inwestycyjne, które obejmować będą zakup gruntu, nieruchomości czy wartości niematerialnych i prawnych, o minimalnej wartości 8 mln PLN.

Dla najmniejszych firm ciekawą propozycją może być Program „Bon na innowacje”, do którego nabór wniosków planowany jest na początku września 2008 roku. Zakłada on nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami naukowo-badawczymi, w celu zakupu usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu nowych lub udoskonaleniu istniejących już technologii lub wyrobów. Wartość wsparcia nie może być w tym przypadku większa niż 15 tys. PLN. Informacja o możliwości składania wniosków będzie zamieszczona na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem http://www.parp.gov.pl/index/more/4872.

II.Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wsparcie uzyskać można w takich obszarach jak zatrudnienie, edukacja, czy rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Szczególnym zainteresowaniem wśród firm cieszy się Priorytet II Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”, z którego można aplikować o dotacje na szkolenia pracowników, usługi doradcze lub studia podyplomowe oraz Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, który finansuje ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy.

Dwa wymienione wyżej Poddziałania różnią się zasięgiem terytorialnym ( projekty w ramach 2.1.1 mają charakter ponadregionalny, projekty z 8.1.1 realizowane są w jednym województwie) oraz minimalną wartością przedsięwzięcia ( przy 2.1.1 jest to 400 tys. PLN; w przypadku 8.1.1- 50 tys. PLN.).

Osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą powinny śledzić ogłoszenia dotyczące Priorytetu VI Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozarudnienia”. Do dofinansowania kwalifikują się tu projekty obejmujące szkolenia i doradztwo z zakresu powstawania i prowadzenia własnego biznesu, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( do wysokości stanowiącej 40 tys. PLN), jak również pomoc pomostową (wsparcie finansowe połączone z doradztwem oraz pomocą w rozliczeniu otrzymanej dotacji) w okresie od 6 do 12 miesięcy od założenia działalności.

Ostatnia z wymienionych form wsparcia jest skierowana wyłącznie do osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą w ramach danego projektu. Wśród grup docelowych Działania 6.2 są między innymi młode mamy, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, a założenie własnej firmy jest dla nich sposobem na kontynuację kariery zawodowej.

III.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Przedsiębiorstwa mogą aplikować przede wszystkim o dotacje na przedsięwzięcia dostosowujące firmy do wymogów środowiskowych (Priorytet IV) np. na publikację materiałów uzasadniających wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego, wprowadzenie eko-etykiet, inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami, zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska, czy na projekty dot. ograniczenia zużycia surowców naturalnych, w tym wody oraz ograniczania zużycia energii. IV.16 Regionalnych Programów Operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne to indywidualne programy rozwoju w każdym z województw, w ramach których finansowane są strategiczne dla danego regionu inwestycje.

Opracowane przez Urzędy Marszałkowskie, są podstawą wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i określają priorytety oraz wysokość wsparcia, jakie dane województwo otrzyma na realizację polityki regionalnej. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. rozwoju turystyki i funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich, promowanie regionalnych produktów oraz usług, czy działań ułatwiających dostęp MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Na działania w ramach RPO do rozdysponowania przekazana została kwota ok. 16 mld. euro. Informacje o programach oraz o terminach składania wniosków w poszczególnych województwach dostępne są pod adresem http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne.

O tym, z którego programu skorzystać decyduje m.in. skala przedsięwzięcia, na które przedsiębiorstwo chciałoby uzyskać dotację. Przy mniejszych inwestycjach, o niskim potencjale innowacyjności, możliwości dofinansowania warto szukać w ofercie regionalnej. Jeśli działanie będzie wysokobudżetowym projektem, o wsparcie można się ubiegać na poziomie centralnym. Ponadto przy wyborze odpowiedniego rodzaju dofinansowania dla przedsiębiorstwa, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą doradczą, która będzie mogła wesprzeć w poprawnym sporządzeniu wniosku aplikacyjnego, jak i rozliczeniu dotacji.

Zainteresowanie programami unijnymi jest ogromne i mimo długiego czasu oczekiwania na ogłoszenie konkursów na składanie wniosków, przedsiębiorcy chętnie starają się o dofinansowanie swoich projektów. Planując więc jakieś działanie w firmie, warto sprawdzić, czy istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia UE – przy tylu wspomnianych programach, każdy podmiot ma szansę znaleźć coś dla siebie.

Joanna Duda
Departament Projektów Europejskich
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*