Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak uzyskać dotację na założenie spółdzielni socjalnej?

Spółdzielnia socjalna to alternatywna forma biznesu. Na jej założenie wystarczy 5 osób, a ponadto można się ubiegać o specjalną bezzwrotną dotację wynoszącą nawet 90 tys. zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc prowadzić spółdzielnię socjalną?

Fot. YAY Foto

Spółdzielnie socjalne powstała dopiero w 2006 roku i od tamtej pory liczba tej forma działalności gospodarczej stale rośnie. Jeszcze w 2006 roku spółdzielni socjalnych w Polsce był zaledwie 100. Dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 1,6 tys. Jednak czym jest spółdzielnia socjalna?

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych jest to podmiot prawa łączącego,  cechy przedsiębiorstwa, jak i organizacji pozarządowej. Członkami takiej spółdzielni muszą być co najmniej w połowie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Do nich można zaliczyć: osoby bezrobotne, uchodźcy, niepełnosprawni, bezdomni, osoby opuszczające więzienie, chorzy psychicznie czy też osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Przeczytaj także Z więzienia do biznesu. Historie przedsiębiorców, którzy po wyjściu na wolność odnieśli sukces w biznesie

Ponadto taka forma działalności musi się składać z co najmniej 5 osób i nie więcej niż  50. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie jak w zwykłej działalności gospodarczej jest nastawione na ryzyko związane z działalnością biznesową.

Spółdzielnie socjalne realizują cele społeczne, dlatego też mogą korzystać z wielu preferencji m.in. z  niedostępnych dla innych form gospodarowania np. refundacji ZUS, wsparcie w ramach PO KL już po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność w spółdzielni socjalne ponoszą wszyscy członkowie do wysokości wniesionych udziałów. Osoba prowadząca taką formę działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem.  Jeżeli chodzi o podział zysku w spółdzielni socjalnej to jego forma zależy tylko i wyłącznie od decyzji właściciela.

Dotacja na otwarcie spółdzielni socjalnej

Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej  4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej. Z kolei osoby chcące przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu Pracy w wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka.

Aktualne przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nie wyższej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Działalność spółdzielni socjalnej może również zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez: dotacje, poręczenia, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym i ekonomicznym, prawnym i marketingowym, zrefundowanie kosztów lustracji (art. 15 Ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wniosek powinien zawierać podstawowe dane osoby ubiegającej się o dotację bezzwrotną tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL (w przypadku jego braku numer i serię dowodu tożsamości). W dalszej kolejności należy sprecyzować kwotę wnioskowanych środków, należy podać przewidywany adres siedziby spółdzielni socjalnej. Ponadto wniosek powinien jeszcze zawierać:

  • Rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia
  • Symbol podklasy rodzaju działalności zgodnie z PKD
  • Kalkulację kosztów związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnej
  • Prognozowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków

Wzór wniosku można zaleźć na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy

Do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia o:

  • Nieotrzymaniu bezzwrotnych środkówa. publicznych na podjęcie działalności gospodarczej
  • Nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Nieposiadaniu wpisu do KRS jako członek innej spółdzielni socjalnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • Niekaralność w okresie ostatnich dwóch lat

 

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.