Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać?

Pandemia koronawirusa w Polsce dała się dość mocno we znaki wielu firmom. Jednak, aby przeciwdziałać zbliżającemu się kryzysowi, powstała tzw. tarcza antykryzysowa. Jednym z jej rozwiązań jest świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i pracowników. Podpowiadamy jak je uzyskać.

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać?; Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Z powodu pandemii koronawirusa w Polsce, wiele firm zostało zmuszonych do zawieszenia swojej działalności. Tym samym straciły główne źródło przychodów, jednak pomimo tego wciąż muszą wypłacać, chociażby wynagrodzenia swoim pracownikom. Aby przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu, w tzw. tarczy antykryzysowej pojawiło się rozwiązanie jakim jest świadczenie postojowe. Jest ono dedykowane zarówno osobom samozatrudnionym, jak i pracownikom. W ciągu zaledwie pierwszych kilku dni wpłynęło 23 284 wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, 1 094 – wniosków o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Komu i ile przysługuje świadczenia postojowego?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw świadczenie postojowe przysługuje, gdy „w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa agencyjna oraz umowa zlecenie)”.

Świadczenia postojowe

Osoba samozatrudniona* Osoba samozatrudniona, która nie zawiesiła działalności po 1 lutego 2020 r. może ubiegać się o świadczenie postojowe. Jednak jej przychód z prowadzonej firmy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musiał mieścić się w dolnym limicie Dolny limit przychodu: 15 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
Jeśli osoba samozatrudniona zawiesiła swoją działalność przed 31 stycznia 2020 r., również może ubiegać się o świadczenie postojowe.
Pracownik Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł)
* wymienione wymogi nie dotyczą osób samozatrudnionych rozliczający się na podstawie karty podatkowej 
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wysokość uzyskiwanego świadczenia postojowego jest zróżnicowana. Standardowo wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2 080 zł. Jednak są od tego wyjątki, bowiem w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 300 zł), to w takim przypadku świadczenie, będzie równe tej sumie. Jednak na tym nie koniec, bowiem w przypadku osób samozatrudnionych rozliczających się na postawie karty podatkowej przysługuje świadczenie postojowe, w wysokości 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 300 zł.

Zgodnie z ustawą, środki ze świadczenia postojowego przekazywane są w formie bezgotówkowej, zaraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez ZUS. Jest to jednorazowa wypłata środków, jednak ustawodawca nie wyklucza kolejnej wypłaty, w przypadku przedłużającego się stanu epidemii w Polsce.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego będzie dostępny w maju, bo o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie postojowe?

W przypadku osób samozatrudnionych należy wypełnić właściwy wniosek, dostępny tutaj i przesłać go do placówki ZUS. Można to również uczynić za pośrednictwem portalu internetowego PUE ZUS. W takim przypadku, po zalogowaniu należy przejść do zakładki Płatnik, a następnie w bocznym menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]. Następnie należy kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek RSP-D można wybrać z listy dostępnych dokumentów.

świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać? Fot. ZUS

Następnym etapem będzie wypełnienie niezbędnych danych. Gdy to już zostanie wykonane, należy kliknąć „Wyślij”. Dokument można podpisać za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
  • podpisu osobistego (e-dowodu).

Nieco inaczej wygląda kwestia uzyskiwania świadczenia postojowego w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku wystarczy zgłosić taką chęć do swojego ostatniego zleceniodawcy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii

W przypadku, gdyby okazało się, że świadczenie jest niezależne, będzie musiał on zwrócić pozyskane środki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.


Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Tadeusz 14 wrz 2020 (07:46)

A mnie prowadzącemu działalność jako spółka Jawna (ryzykuję całym majątkiem). Odmówiono pomocy. Czy ktoś może wie jak się odwołać?