Administracyjny dokument towarzyszący

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

administracyjny dokument towarzyszący – dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym

(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3,  poz. 11 z późn. zm.) 

Zakres definicji:

Administracyjny dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego administracyjny dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o administracyjnym dokumencie towarzyszącym.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.

Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje