Łączne zobowiązanie pieniężne ROL

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2.

Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

Art. 6c ust. 1; art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Mówiąc o łącznym zobowiązaniu pieniężnym należy pamiętać o zasadach odpowiedzialności solidarnej przewidzianej w przpeisach Ordynacji podatkowej. Mianowicie zgodnie z tą regulacją, przepisu o odpowiedzialności solidarnej podatników, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania pieniężnego, nie stosuje się do zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej stosowane są z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą zgodnie z odrębnymi przepisami wystawia się decyzję (nakaz płatniczy).

Wersje historyczne:

przed 31.12.2002r.
Brak wersji historycznych. Definicję wprowadzono od 01.01.2003r.

Inne definicje