Dotacje i programy dla osób myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej

Wsparcie na bardzo wczesnym etapie rozwoju obejmujące merytoryczną pomoc w pracy nad doszlifowaniem projektu, dotacje na wejście z produktem na rynek, dofinansowanie na dopracowanie produktu od strony wzornictwa, programy akceleracyjne. Wszystkie te propozycje wsparcia dostępne są dla młodych osób dopiero myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Większość skierowana jest do autorów innowacyjnych przedsięwzięć, którzy mają szansę wprowadzić na rynek nowatorskie produkty lub usługi. Nie oznacza to jednak, że pomysłodawcy z projektami offline nie znajdą w ofercie PARP czegoś dla siebie.

Fot. Shutterstock/ Piotr Latacha

Jakie programy wsparcia, dotacje, czekają na autorów ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć? Na co mogą liczyć osoby, które są na etapie pomysłu lub bardzo wczesnej fazie pracy nad swoim projektem? Portal MamBiznes.pl przygotował zestawienie inicjatyw skierowanych do młodych przedsiębiorców.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

 Cel programu: uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.

Rodzaj wsparcia:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
 • doskonalenie umiejętności językowych

Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 6 600 euro

Wkład własny: 0%

Platformy Startowe dla innowacyjnych pomysłów

Cel programu: rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Pomysłodawcy zgłaszają się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Rodzaj wsparcia:

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu. (jest w innym miejscu)

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Programy Akceleracyjne dla start-upów

Cel programu: łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:
osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach innych niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunki uczestnictwa w programie akceleracyjnym dostępne są u operatorów programu.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii,
 • realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu,
 • usługi mentorskie, doradcze,
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
 • udział w szkoleniach i warsztatach,
 • działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów),
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki,
 • opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii,
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów,
 • analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

Można zyskać:

 • możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users,
 • możliwość przedstawienia swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych,
 • możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC,
 • referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy,
 • promocję projektu.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 250 000 zł

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: 130 000 000 zł

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel programu: rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji;
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonali podziału zysków;
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia 1 000 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków: 390 000 000 zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Cel programu: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • spełniają kryteria wyboru projektów
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Rodzaj wsparcia: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 zł
– w pozostałych województwach: 100 000 000 zł

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu: projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: 15 mln zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel programu: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • spełniają kryteria wyboru projektów
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Rodzaj wsparcia:

zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 340 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 486 404 zł
– w pozostałych województwach: 4 513 596 zł

Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Cel programu: dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 1 125 000 zł

Wkład własny: co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Pula dostępnych środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000 zł
– w pozostałych województwach: 61 537 000 zł

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Avatar

Jan słodowy zrób to sam

29 stycznia 2021 Odpowiedz

Chciałbym rozpocząć eksperyment biznesowy z dotacją rządową! Gdzie się ubiegać!
Działalność będzie miała charakter podziemny a konkretnie aborcja!

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*