Jakie obowiązki wobec sanepidu należy spełnić, aby otworzyć bar?

Jakie trzeba spełnić warunki wobec sanepidu, aby otworzyć bar? Co jaki czas są kontrole?

Na stronie PARP czytamy: „Zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.) tego typu działalność jest uznawana za produkcję i obrót środkami spożywczymi i podlega przepisom wymienionej ustawy oraz innym przepisom szczegółowym, dotyczącym wymagań higienicznych i zdrowotnych żywności (ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl).

Zapis ustawy mówi, że środki spożywcze nie mogą być szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka, zepsute ani sfałszowane. Ponadto regulacji i kontroli podlegają:

  • stan techniczny budynków czy pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi oraz ich instalacji,
  • jakość wody przeznaczona do celów spożywczych i gospodarczych,
  • gromadzenie i przechowywanie odpadów z produkcji żywności,
  • narzędzia, urządzenia i wyposażenie zakładu (baru, restauracji, etc.),
  • osoby wykonujące pracę przy produkcji i w obrocie z żywnością.

W celu uzyskania decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (zwanej popularnie sanepidem) pozwalającej na rozpoczęcie działalności gastronomicznej należy: uzyskać pozytywną opinię działu Nadzoru Zapobiegawczego, dotyczącą projektu zakładu, który przede wszystkim nie może służyć za miejsce zamieszkiwania lub noclegu ani prowadzenia działalności nie związanej z określonym zakresem produkcji i obrotu artykułami spożywczymi. Od 16.12.2002 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.; nr 75, poz. 696) po wykonaniu projektu odbywa się odbiór budynku. Jeżeli protokół z wizji nie wnosi zastrzeżeń, wydawana jest decyzja pozwalająca na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorca sam wykonujący pracę musi mieć aktualną książeczkę sanepidowską.

Sanepid sprawuje także bieżący nadzór sanitarny, który polega na kontrolowaniu działających przedsiębiorców pod kątem przestrzegania przez nich określonych w przepisach wymagań higienicznych i zdrowotnych. Państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu o każdej porze dnia i nocy przy udziale pracodawcy lub właściciela do wszystkich pomieszczeń i urządzeń zakładów pracy, środków transportu, a także obiektów będących w trakcie budowy. Może kontrolować procesy technologiczne i receptury, żądać pisemnych lub ustnych informacji, okazania dokumentów i udostępniania wszelkich potrzebnych danych, wzywać i przesłuchiwać osoby, pobierać próbki do badań laboratoryjnych”.

Kontrole w gastronomii przeprowadza się spontanicznie, taka jest z resztą natura kontroli. Nie ma tutaj żadnej reguły.

Osoba otwierająca bar powinna zapoznać się również z przepisami Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), Rozporządzenia z 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego (Dz.U. Nr 22, poz. 142 ze zm.), Rozporządzenia z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. Nr 104, poz. 1096 ze zm).

Więcej:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze z 26 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 104, poz. 1096 ze zm).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*