Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna – Źródło przychodu osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej

Źródło przychodu osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2012 r.

Sygnatura: : II FSK 1070/10


Teza:

„Na tle updof wyróżniane są co najmniej cztery koncepcje opodatkowania osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu udziału w takiej spółce: (1) opodatkowanie akcjonariusza zryczałtowanym podatkiem od przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 updof), (2) opodatkowanie akcjonariusza na zasadach ogólnych, tj. z tytułu przychodu z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 27 ust. 1 updof), 3) opodatkowanie akcjonariusza z tytułu przychodu/dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie faktycznego otrzymania dywidendy (art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2, art. 27 i art. 44 ust. 1 i 3 updof), (4) opodatkowanie akcjonariusza na zasadach odnoszących się do pozostałych wspólników spółek osobowych (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5b ust. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 27 ust. 1 i art. 44 ust. 1 pkt 1 updof).”


Komentarz:

Skarżący we wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej wskazał, że jest akcjonariuszem (jako osoba fizyczna) w spółce komandytowo – akcyjnej, w której posiada akcje imienne. Pytanie dotyczyło tego czy uzyskiwana dywidenda podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz czy akcjonariusza należy traktować jak wspólnika spółki komandytowo – akcyjnej, do którego stosuje się zasady ogólne, takie jak do wspólnika innych spółek osobowych. Skarżący wskazywał, że jest inwestorem pasywnym i nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a więc nie można go traktować jak przedsiębiorcę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ nie ma prawa do zarządzania spółką ani prawa do jej reprezentacji. Skarżący przyjął stanowisko, że otrzymywana dywidenda stanowi źródło przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c, jednocześnie stwierdzając, iż będzie on podlegał opodatkowaniu zryczałtowaną 19 % stawką, o której mowa w art. 30a updof.

Ministerstwo Finansów nie zgodziło się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Skarżącego. Wyjaśnił, że dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej dla jej wspólnika – osoby fizycznej jest dochodem z działalności. Ponadto, ponieważ spółka komandytowo-akcyjna nie jest osobą prawną, akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mogą uzyskiwać z niej dochodu w postaci dywidend.

Jeszcze inne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Uznał on, że dywidendę otrzymaną przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną, należy uznać za przychód z innych źródeł. W konsekwencji będzie ona podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jednakże zdaniem WSA na akcjonariuszu nie ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Ostatecznie NSA dokonał korekty wszystkich trzech stanowisk. Przekazując wyrok WSA do ponownego rozpoznania, uznał, że skarżący jako akcjonariusz uzyskuje przychód z działalności gospodarczej. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest w tym wypadku chwila wymagalności należności, a nie jego otrzymania. Ponieważ dywidenda to jedyne świadczenie, jakie zgodnie z KSH przysługuje akcjonariuszowi, obowiązek podatkowy powstanie w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku. Akcjonariusz nie musi więc odprowadzać zaliczek miesięcznych.

Wyrok jest prawomocny.

 

Anna Kaźmierczak, asystentka doradcy podatkowego
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.