Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. – Kapitał zapasowy przekształcanej sp. z o.o. jako przychód wspólników przekształconej spółki osobowej

Kapitał zapasowy przekształcanej sp. z o.o. jako przychód wspólników przekształconej spółki osobowej

Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

Sygnatura: I SA/Gl 140/13

Teza:

„(…) prawidłowo rozdysponowany zysk, w tym także zysk rozdysponowany na kapitał zapasowy – nie będzie już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u..p.d.o.f., tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z tym przepisem.”


Komentarz:

Skarżąca w złożonym wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jednocześnie dodając, że wypracowany corocznie zysk przeznaczany był, w drodze uchwał zgromadzenia wspólników, na kapitał zapasowy spółki. Ponadto Skarżąca wskazała, że wspólnicy zamierzają przekształcić powyższą spółkę na spółkę osobową, nadmieniając że zgromadzone środki na kapitale zapasowym mogą być im wypłacone. W związku z powyższym Skarżąca zadała pytanie czy wypłata środków ze spółki osobowej, których wartość odpowiadać będzie kwocie zgromadzonej uprzednio na kapitale zapasowym sp. z o.o., nie spowoduje powstania po jej stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu Skarżąca stwierdziła, że przekazanie wspólnikom środków zgromadzonych na kapitale zakładowym dawnej osoby prawnej nie mieści się wśród desygnatów przychodu. Jest to bowiem zysk osiągnięty przez osobę prawną który został już uprzednio podzielony i przekazany na kapitał zapasowy. Zatem zysk ten został wypracowany przez osobę prawną, a nie spółkę osobową. Tym samym tytułem do jego wypłaty nie jest udział w spółce osobowej. Jedyną ewentualną możliwością opodatkowania zysków, wypracowanych uprzednio przez osobę prawną, które w czasie jej trwania nie zostały wypłacone jej wspólnikom, wskazuje art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. – zwanej dalej „u.p.d.o.f.”). Jednocześnie Skarżąca dodała, że z dniem podjęcia przez zgromadzenie wspólników osoby prawnej uchwały w przedmiocie zysku wypracowanego w danym okresie i przeznaczenie go na kapitał zapasowy w spółce, zysk ten staje się podzielony, a zatem nie może być objęty dyspozycją normy art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.

Powyższe stanowisko Skarżącej spotkało się z dezaprobatą Ministra Finansów, który odniósł się do art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., w którym ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 tej ustawy wymienia te przychody. Kontynuując, organ podatkowy wskazał art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., zgodnie z którym przychodem z kapitałów pieniężnych m.in. są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną. Powołując na koniec art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy podatkowej organ zaakcentował, że przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Dodał również, że pod pojęciem „niepodzielnych zysków” należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. W podsumowania Minister Finansów nadmienił, że zysk wypracowany przez spółkę z o.o. i zgromadzony na kapitale zapasowym, na dzień przekształcenia spowoduje powstanie u wnioskodawczyni zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem do spółki osobowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki z o.o. Ponadto wypłata w przyszłości środków zgromadzonych na dawnym kapitale zapasowym sp. z o.o. przez spółkę osobową, przypadającego na wnioskodawczynię w dniu przekształcenia, nie będzie podlegała opodatkowaniu tylko i wyłącznie o ile środki te były opodatkowane wcześniej jako niepodzielony zysk w spółce z o.o., bowiem podwójne opodatkowanie tych samych wartości jest niedopuszczalne.

Na powyższe stanowisko złożono skargę do WSA w Gliwicach, która została uwzględniona. Sąd bowiem stwierdził, że wydana interpretacja indywidualna narusza prawo w stopniu powodującym konieczność wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Sąd powołując przepisy u.p.d.o.f oraz Kodeksu spółek handlowych stwierdził, że skoro przepisy ksh nie dopuszczają podziału zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielnym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u..p.d.o.f., tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu. Dodał również, że każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie 231 § 2 pkt 2 K.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas, gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały oraz przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., ponieważ – skoro zysk został podzielony – nie wystąpi „wartość niepodzielonych zysków” w rozumieniu tego przepisu. Wobec powyższego, Sąd uznał stanowisko Skarżącej za prawidłowe i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.Anna Kaźmierczak,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.