Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zamiast opłaty skarbowej podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawierając umowę kupna – sprzedaży domu, samochodu jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilno – prawnych.

Zamiast opłaty skarbowej

Zawierając umowę

kupna – sprzedaży jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilno – prawnych. Zasadniczo pobór podatku od czynności cywilno – prawnych następuje w sytuacjach, w których wcześniej obowiązywała opłata skarbowa. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2001 roku, podatnicy są zobowiązani do obliczenia i zapłacenia podatku bez uprzedniego wezwania urzędu skarbowego.

Powinno to nastąpić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli zawarcia określonej umowy prawa cywilnego, np. umowy spółki, poręczenia, pożyczki, darowizny, sprzedaży lub zamiany samochodu, domu, ustanowienia hipoteki. W tym samym czasie podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację podatkową.

Kto i jak rozlicza się

Podatnicy

są zwolnieni z samodzielnego odprowadzenia podatku, jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego lub też dotyczy zakupu do dalszego przerobu lub sprzedaży. Obowiązek zapłacenia podatku spoczywa solidarnie na wszystkich stronach umowy cywilno – prawnej. Zapłata podatku przez jedną ze stron czynności zwalnia pozostałe strony z obowiązku uiszczenia podatku.

Jedna ze stron – w umowie z dwiema stronami, powinna w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku złożyć deklarację podatkową na formularzu PCC-1. W przypadku, gdy w transakcji uczestniczy więcej niż dwie strony do PCC-1 należy złożyć informację uzupełniającą na formularzu PCC-1 A. W przypadku, gdy płatnikami podatku są notariusze to do ich obowiązków należy pouczenie stron o możliwości prawnej urzędu skarbowego do określenia, w tym podwyższenia wartości przedmiotu czynności.

Co w deklaracji

Na formularzu PCC-1

musimy zawrzeć Numery Identyfikacji Podatkowej – NIP, stron umowy oraz wskazać urząd skarbowy właściwy dla tej sprawy. W deklaracji zaznaczamy również charakter stron umowy.

Ważne jest również określenie dokładnych danych adresowych oraz posiadanie dowodu wpłaty z danymi identyfikującymi podatnika, zawierającymi NIP, przedmiot oraz datę dokonania czynności cywilno-prawnej. Czynności cywilno-prawne podlegające opodatkowaniu wymienia ustawa o podatku od czynności cywilno – prawnych.

Podstawa opodatkowania

Do określenia

wysokości podatku służy przeważnie wartość rynkowa rzeczy lub prawa będącego przedmiotem umowy. Wartość rynkową wyznaczają ceny przeciętne stosowane w miejscu właściwym dla zawarcia umowy.

Urząd skarbowy w przypadku, gdy wartość określona w umowie odbiega od wartości rynkowej ma obowiązek zażądać od stron umowy podwyższenia lub obniżenia wartości i w wezwaniu określa własną cenę transakcji, gdy strony wyrażą na to zgodę, a jeśli nie to na podstawie opinii biegłych.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.