Kto i jak może zawiesić akcyzę?

Handel winami czy też innymi alkoholami to coraz bardziej intratny biznes. Wystarczy zwrócić uwagę na to, że Polacy spożywają coraz więcej wina, średnio już 6 litrów każdego roku. Jednak przy imporcie nie tylko win, ale i innych produktów ważna może okazać się opcja zawieszenia akcyzy. Jak z niej skorzystać i kto ma do tego prawo?

Kto i jak może zawiesić akcyzę; Fot. FORUM/ Daniel Dmitriew

Na samym początku powiedzmy sobie czym jest akcyza. Otóż ta forma podatku jest obecna w Polsce już od dziesiątek lat. Jej głównym celem niezmiennie jest ograniczanie konsumpcji dóbr określanych przede wszystkim jako antydobro, a więc przykładowo na paliwo, alkohol czy też papierosy.

Zawieszona akcyza

Gdy sprowadzamy do Polski alkohol istotne jest by w przeciągu 25 dni zapłacić akcyzę, licząc od dnia dostawy towaru od producenta do importera. Problemem niejednokrotnie jest fakt, że termin ten mija jeszcze zanim produkty akcyzowane trafią na sklepowe półki. Jednak jest na to rozwiązanie w postaci zawieszonej akcyzy.

Zawieszona akcyza polega na tym, że termin zapłaty podatku może rozpocząć swój bieg dopiero od momentu, w którym towar wyjedzie z magazynu. Jednak tutaj pojawia się istotny warunek, który determinuje możliwość skorzystania z zawieszonej akcyzy. Taki produkt musi być przechowywany w składzie podatkowym (zawieszenie akcyzy obowiązuje także w przypadku przemieszczania pomiędzy składami podatkowymi. W momencie, gdy towar taki skład opuszcza, zaczyna biec termin 25 dni na opłacenie podatku akcyzowego).

Skład podatkowy

Oczywiście każdy może posiadać własny skład podatkowy, jednak proces utworzenia takiego miejsca nie jest prosty. Wynika to z tego, że należy spełnić wiele warunków, do których należą:

  • Musi być prowadzony przez co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
  • Właściciel jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
  • Właściciel jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  • Właściciel nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
  • Należy złożyć zabezpieczenie akcyzowe
  • nie ma cofniętego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadnego z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych;
  • Należy posiadać prawo własności do terenu, na którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*