16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na firmę. Gdzie i dla kogo?

Są pieniądze na zakładanie firm przez bezrobotnych mieszkańców Warszawy. Nabór wniosków rusza 13 marca.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w warszawskim urzędzie pracy mogą się ubiegać i jednorazową, bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia na założenie firmy wynosi 16 tys. zł. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie na starcie w biznesie?

Organizatorem inicjatywy  jest warszawski Urząd Pracy, a środki przyznawane są w ramach dwóch działań: 8.1(RPO WM) oraz 1.1.1(PO WER)  Europejskiego Funduszu Społecznego.nPierwsze działanie (8.1) ma na celu aktywizację bezrobotnych w wieku 30+. W jego ramach planowane jest przyznanie dotacji 117 osobom, które utworzą nowe biznesy. Z kolei drugie działanie(1.1.1)  skierowane jest do osób w wieku od 19 do 29 lat. W ramach tej inicjatywy przygotowano pulę środków, która pozwoli na powstanie 123 młodych firm. O wyłonieniu listy beneficjentów zadecyduje jakość wniosku, a preferowane będą:

– bezrobotni mający 50 lat+osoby w wieku 50 lat i więcej,( w przypadku działania 8.1)

– osoby zarejestrowane jako nie posiadające pracy przez okres ponad 1 roku

– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),

– osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,- kobiety.

Jak ubiegać się o dotację?

Nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczyna się 13 marca i potrwa do 17 marca. Aby stanąć do rywalizacji o finansowe wsparcie bezrobotny zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który musi zawierać:- rodzaj biznesu, który wnioskujący zamierza otworzyć- wysokość wsparcia, o które ubiega się bezrobotny kwotę wnioskowanych środków,- wykaz wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej – haromonogram oraz szczegóły wydatkowania pozyskanej dotacji – prognozy finansowe/efekty założonej dzięki dotacji – załączniki.

Do osób bezrobotnych trafi blisko 400 tys. zł, które pozwoli na założenie 240 nowych firm. Listę beneficjentów poznamy na przełomie marca i kwietnia.

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*