Jakie warunki trzeba spełnić, aby świadczyć usługi dla firmy niemieckiej?

Prowadzę firmę jednoosobową w Niemczech (Fliesenlegerfachbetrieb) w zakresie świadczenia usług glazurniczych. Dostałem duże zlecenie na układanie płytek i na czas trzech tygodni chcę zatrudnić firmę z Polski. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby było to możliwe?

Prawo unijne stanowi, że przedsiębiorcy mają niczym nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku zleceń. Nie dotyczy to jednak krajów UE, wobec których zastosowano ograniczenia w dostępie do krajowego rynku pracy, w tym Polski. Niemieccy urzędnicy uważają, że świadczenie usług przez mikroprzedsiębiorcę nie różni się niczym od wykonywania dzieła. Dotyczy to w szczególności robót budowlanych i pokrewnych.

W tym wypadku należy zwrócić się do przedstawicielstwa Republiki Federalnej Niemiec o wydanie wizy na pracę na okres 3 miesięcy bez uprzedniej zgody Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Aby uzyskać zezwolenie na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec pracodawca składa następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek,
 • kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stwierdzającego status oraz przedmiot przedsiębiorstwa,
 • oświadczenie o znajomości zasad i przepisów związanych z realizacją umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec, zawierające nazwę pracodawcy oraz imię i nazwisko osoby składającej to oświadczenie,
 • informację o rodzaju prac, jakie pracodawca zamierza realizować w ramach umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Zgodnie z par 1.1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. Realizacja umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec dokonywana jest przez polskie podmioty gospodarcze, w ramach limitu zatrudnienia, określonego w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec z dnia 31 stycznia 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, ze zmianami z dnia 8 grudnia 1990 r. i z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Limit dzieli się na sublimity obejmujące:

 • prace budowlane,
 • prace izolacyjne,
 • prace w zakresie konserwacji zabytków,
 • prace pozostałe.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na wniosek podmiotu, składany w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Zezwolenie może być wydane, jeżeli podmiot spełnia następujące warunki:

 • prowadził przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku działalność w zakresie prac: budowlanych, izolacyjnych, w zakresie konserwacji zabytków, pozostałych;
 • posiada odpowiedni, w stosunku do wykorzystania wnioskowanego limitu, potencjał gospodarczy, finansowy i kadrowy, wyrażający się w szczególności wartością sprzedaży, wartością majątku trwałego i wielkością zatrudnienia;
 • daje rękojmię należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umów o dzieło oraz innych zobowiązań związanych z realizacją takich umów.

Limit jest rozdzielany na okres, który rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy dnia 30 września roku następnego, zwany okresem obliczeniowym. Limit jest liczony w osobomiesiącach. Osobomiesiąc oznacza zatrudnienie jednej osoby w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia w sprawie przydziału limitu zatrudnienia w celu realizacji umowy o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

1. Regon (pełny) …………………………………………………………………….

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP …………………………………………..

3. Wnioskodawca …………………………………………………………………….
                                 (pełna nazwa)

4. Wnioskodawca …………………………………………………………………….
                               (skrócona nazwa)
Adres: ulica ……………………………. kod pocztowy ……………….
          miejscowość ………………………………………………………
          telefon ……………. teleks ……………. telefaks …………..

5. Proszę o udzielenie zezwolenia w sprawie przydziału limitu zatrudnienia w celu realizacji umowy o dzieło w Republice Federalnej Niemiec w liczbie ………… osobomiesięcy na okres:
od ……………………….. do …………………………..
od ……………………….. do …………………………..
od ……………………….. do …………………………..
w sublimicie ………………………………………………

6. Nazwisko osoby, która mogłaby udzielić dodatkowych informacji ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

………………………..                                ………………..
          (data)                                                 (podpis i pieczęć)

Podstawa prawna

:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 275 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec (Dz.U. z 1994 r. Nr 81, poz. 375 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm)
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Bonn 31 stycznia 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475 i 476)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*