Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania początkujących firm są dotacje na zakładanie firm przyznawane przez urzędy pracy. Osoby bezrobotne z pomysłem na biznes mogą z Funduszu Pracy na jego realizację pozyskać nawet 29 589,54 zł. Jak więc ubiegać się o pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jakie warunki należy spełnić?

Dotacja z urzędu pracy na własny biznes. Co powinieneś wiedzieć?; Fot. FORUM/ Daniel Dmitriew

Dla kogo dotacja z urzędu pracy?

O wsparcie finansowe z urzędu pracy bezrobotny może się ubiegać jeżeli:

 • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnym nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • nie korzystał dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 • w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • celem wnioskowanej kwoty nie jest akwizycja lub rozwój firmy już istniejącej
 • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

Jaka wielkość dotacji z PUP?

Powiatowe urzędy pracy mogą wnioskodawcy jednorazowo przyznać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4 931,59 zł  [IIIQ 2019]). W chwili obecnej maksymalna kwota dotacji na biznes wynosi 29 589,54 zł. W przypadku, gdy działalność rozpoczynana jest w formie spółdzielni socjalnej wówczas wysokość wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela oraz 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do tej spółdzielni.

Co zawiera wniosek?

Aby stanąć w kolejce po dotację na własny biznes, niezbędne jest wypełnienie formularza, który dostępny jest w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania bezrobotnego.

Standardowy wniosek o dotację z PUP zawiera następujące informacje:

 • wysokość wnioskowanej dotacji;
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć;
 • szacunki kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania;
 • szczegółowy opis działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;
 • dokładny opis i harmonogram poszczególnych zakupów w ramach wnioskowanych środków;
 • spodziewane wyniki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności
 • wstępne umowy lub  listy  intencyjne dotyczące współpracy
 • aktualne uprawnienia, uzgodnienia, pozwolenia, szkolenia wymagane przy podejmowaniu działalności gospodarczej (np. książeczka spawacza itp.)

Przeczytaj! Bezrobotni założyli w 2019 roku 32 tys. firm. Ile dotacji z urzędu pracy otrzymali?

Zazwyczaj do formularza bezrobotny zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia o:

 • niekorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • poręczyciela (w przypadku wyboru formy zabezpieczenia z poręczycielem) lub wypełnione oświadczenie właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (w przypadku wyboru blokady środków jako formy zabezpieczenia)
 • o  majątkowej wspólnocie  małżeńskiej
 • spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności

Ile trzeba czekać na decyzję ws. dotacji?

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów starosta wydaje decyzję o przyznaniu (lub nie) dotacji. W sytuacji uzyskania wsparcia bezrobotny zawiera umowę ze starostą, która określa warunki korzystania z przyznanych środków.

Zawarta umowa zobowiązuje przede wszystkim do:

 • wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,
 • udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,
 • w przypadku wykorzystania środków niezgodnego z przeznaczeniem, zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy – zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.

Kiedy zwrot pieniędzy z urzędu pracy?

Dotacja z urzędu pracy jest bezzwrotna. Istnieje jednak możliwość odebrania wcześniej przyznanych środków. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanego wsparcia, gdy nie potrafi wykazać podczas kontroli, sprzętu, którego zakup zadeklarował. Na rozliczenie wydatków przedstawionych we wniosku początkujący biznesmen ma 2 miesiące. Innym powodem konieczności zwrotu otrzymanych środków jest upadłość lub likwidacja firmy przed 12 miesiącem jej istnienia, a także brak dokumentów potwierdzających jej prowadzenie przez pierwszy rok. Bezrobotny jest także zmuszony do zwrotu dotacji, gdy w ciągu 1 roku od momentu uruchomienia firmy zostanie zatrudniony. Dotacja zwracana jest zawsze wraz z odsetkami.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Grzegorz Marynowicz
Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Mike 20 maj 2018 (14:07)

Czemu nie piszecie, że Urzędy pracy zawężają krąg odbiorców do osób poniżej 30 lat i powyżej 50 lat.