Jednostka współzależna

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostce współzależnej – rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu.

Art. 3 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Pojęcie jednostki wspózależnej wiąże się z definicją wspólnika jednostki współzależnej.

Wersje historyczne:

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostce współzależnej – rozumie się przez to spółkę handlową lub inną jednostkę, która jest współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok.

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis dodano 01.01.2002 r.

 

Inne definicje