Rezerwy

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Tworzenie rezerw prowadzi do tego, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Sposób tworzenia rezerw powinien wynikać z przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości.

Wersje historyczne:

przed 29.09.1994 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis obowiązuje od 17.06.2002 r.

 

 

 

Inne definicje