Znaki akcyzy

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

znaki akcyzy – znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

  1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
  2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy o podatku akcyzowym.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje