Kiedy poinformować inspekcję pracy o rozpoczęciu działalności?

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek poinformować  inspektora pracy i inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności?

Zgodnie z art. 209 kp, Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązek, informacyjny ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Obowiązki określone w art. 209 k.p. zaczynają ciążyć na danym podmiocie z chwilą, gdy uzyska on przymiot pracodawcy, tzn. z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika (PiZS 1997 r. Nr 11 str. 42 – Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy; teza nr 6, 13751/6) .

Powiadomienie organów kontroli ciąży również na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

W sytuacji gdy pracodawca rozszerzył działalność przez otworzenie jednostki nieposiadającej statusu pracodawcy i odrębnego numeru REGON na terenie innego OIP niż została zgłoszona działalność, jest zobowiązany zgodnie z art. 209 § 2 k.p. powiadomić o tym zdarzeniu właściwy organ według pierwszego zgłoszenia tj. rozpoczęcia działalności. Powyższe wynika z literalnego brzmienia § 2 art. 209 k.p., którego treść nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania okręgowego inspektora pracy o zmianie zakresu prowadzonej już działalności, przez który należy rozumieć również otworzenie nowej jednostki.

Dopiero w sytuacji, gdy nowo otworzona jednostka posiadałaby status pracodawcy, powstałby obowiązek powiadomienia okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce położenia odrębnej jednostki, która posiadając status pracodawcy i numer REGON rozpoczynałaby nową działalność i byłaby odrębnym podmiotem gospodarczym.
Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 sierpnia 2009 r. KPGIP 2009/08/13-2

Podstawa prawna: Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*