Rachunkowość: Plan kont – 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe

150 Krótkoterminowe aktywa finansowe

Konto 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji księgowej pozostalych aktywów finansowych o charakterze krótkoterminowych. W wersji rozwiniętej planu kont w miejsce konta 150 mogą wstąpić inne konta ze szczególnym uwzględnieniem dla potrzeb sprawozdawczości aktywów dotyczących jednostek powiązanych i pozostałych.

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Zakup akcji lub udziałów, innych papierów wartościowych 150 100, 130, 240
2. Przeksięgowanie aktywów do krótkoterminowych 150 030
3. Wzrost wartości aktywów 150 750
4. Dodatnie różnice kursowe 150 750
5. Nabycie akcji/ udzialów własnych 150 100, 130, 200, 240, 250
6. Nabycie weksli, czeków obcych, podróżniczych i in. aktywów finansowych krótkoterminowych 150 100, 130
7. Sprzedaż akcji, udziałów, innych papierów wartościowych 750 150
8. Przeksięgowanie aktywów do długoterminowych 030 150
9.  Utrata wartości aktywów 750 150
10.  Ujemne różnice kursowe 750 150
11.  Zbycie akcji lub udziałów własnych 750 150
12.  Umorzenie udziałów z czystego zysku lub z kapitalu zapasowego 800 150
13. Realizacja, zbycie weksli, czeków obcych, podróżniczych i zbycie in. aktywów finansowych krótkoterminowych 150 240 – pożyczka kapita
130 – kredyt kapitał
750 – odsetki, prowizje

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

150 – Krótkotermunowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

155 – Krótkotermunowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, albo też

151 – Udziały lub akcje

152 – Inne papiery wartościowe

153 – Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

154 – Akcje udziały własne do zbycia

155 – Weksle i czeki obce

156 – Środki pieniężne w drodze

157 – Odpisy aktualizujące wartość innych inwestycji krótkoterminowych

Możliwe jest prowadzenie ewidencji analitycznej do rozbudowanej ewidencji syntetycznej lub dwustopniowe ewidencji analitycznej, aby wyodrębnić pożądane przez jednostkę cechy aktywów.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*