Cena

Użyte w ustawie określenia cena oznacza – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Definicja pomaga ustalić czy mamy do czynienia z ceną netto czy brutto z VAT.

Wersje historyczne:

przed 12.12.2001r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych w tej ustawie. Ustawa weszła w życie od 12.12.2001r.

Inne definicje