Certyfikat rezydencji PIT

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Art. 5a pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Daje możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochód uzyskany przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Wersje historyczne:

przed 01.01.2007 r.

Brak wcześniejszych wersji historycznych

Inne definicje