Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Dla celów PIT oraz VAT gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).

Wersje historyczne:

01.01.1997r. – 31.12.2002r.
Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

01.01.1991r. – 31.12.1996r.
Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu:

  1. osoby fizycznej lub osoby prawnej,
  2. jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
  3. dwóch lub więcej osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących wspólną gospodarkę rolną.

01.01.1990r. – 31.12.1990r.
Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu:

  1. osoby fizycznej lub osoby prawnej,
  2. jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
  3. dwóch lub więcej osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących wspólną gospodarkę rolną.

01.01.1985r. – 31.12.1989r.
Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 0,5 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu:

  1. osoby fizycznej lub osoby prawnej nie będącej jednostką gospodarki uspołecznionej,
  2. jednostki gospodarki uspołecznionej,
  3. dwóch lub więcej osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących wspólną gospodarkę rolną.

Inne definicje