Ulgi podatkowe OP

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Rok 2010 nie przynosi istotnych zmian w zakresie ulg i odliczeń, z których możemy korzystać przy składaniu PITów rocznych. Tym samym pozostawiono ten sam zakres ulg, które obowiązywały w roku 2009. Z deklaracji zmianie ulegnie PIT-28 oraz PIT-28A w związku ze zmianami w stawce opodatkowania przychodów z najmu oraz załączniki PIT/D oraz PIT/O.

http://www.pit.pl/ulgi-odliczenia/index.php

Wersje historyczne:

29.08.1997 r. – 31.12.2002 r.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Inne definicje