Znajdź hasło w słownikuAkt notarialny - to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę)
Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
Analiza SWOT - Metoda pozwalająca przeanalizować realizowany projekt pod kątem jego mocnych stron (strenghs), słabych stron (weeknesses), szans (oppotunities) i zagrożeń (threats)
Anioł biznesu - inwestor prywatny, nieformalny, inwestujący swoje nadwyżki finansowe w młode, perspektywiczne firmy i przedsięwzięcia gospodarcze
Aport - świadczenie niepieniężne wniesione do spółki kapitałowej w postaci wkładu na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego. Aportem mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość
Audyt - ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów. Wykonywana jest przez kompetentne, niezależne od podmiotu ocenianego i obiektywne (nieuprzedzone) osoby lub firmy. Celem audytu jest weryfikacja, czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami
Awizo - zawiadomienie odbiorcy o dokonaniu określonej operacji handlowej lub bankowej, o wysłaniu towaru etc.

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

60 proc. mikrofirm nie korzysta w ogóle z kredytów bankowych, finansując działalność wyłącznie z zarobionych pieniędzy
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska