Cena transakcyjna OP

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Cena transferowa to pojęcie które dotyczy cen nie odbiegających od cen rynkowych – ale takżę cen ukształtowanych celowo z pominięciem przesłanek rynkowych.

Wersje historyczne:

przed 01.01.2006 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis obowiązuje od 01.01.2006 r.

Inne definicje