Deklaracja

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Deklaracje służą najczęściej przekazywaniu wymaganych prawem informacji.

Wersje historyczne:

przed 29.08.1997 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje