Działalność gastronomiczna PIT RYCZ

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
działalność gastronomiczna – usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów.

Art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(t. jedn. Dz.U. z 1998r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wersje historyczne:

przed 27.11.1998r.
Brak wersji historycznych. Ustawa weszła w życie 27.11.1998r. 

Inne definicje