Certyfikat rezydencji CIT

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Daje możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochód uzyskany przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Wersje historyczne:

Przed 01.01.2003r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej. Przepis wprowadzono od 01.01.2003 r.

Inne definicje